Европска Унија

ЕУ Портал
Европска Комисија
Извршна Агенција за образование, аудиовизуелни прашања и култура ЕАСЕА
Aктивности на Европската Унија - Култура
Европски Портал за култура
Генерален Директорат за едукација и култура
Европска мрежа на Културно Контактни Точки
Европски Парламент (Комисија за култура и образование)
Совет на Европска Унија
Совет за образование и култура

Република Македонија и ЕУ

Секретаријат за европски прашања
Министерство за култура
Министерство за надворешни работи
Мисија на Европската Унија во Република Македонија

Програми на Европската Заедница

Култура 2007 – 2013
Европа за граѓани
Доживотно учење
Млади во акција
Erasmus Mundus
Медиа 2007
Седма рамковна програма, FP7

Национални информативни канцеларии и министерства во Македонија за програмите на Европската Заедница

Министерство за култура
Култура 2007 -2013


Мрежа на Културно Контактни Точки за Културната Програма

Министерство за култура
(Медиа 2007 – 2013 )


Национална Агенција за европски образовни програми и мобилност
( Доживотно учење и Млади во акција )


Министерство за образование и наука
( Европа за граѓани )


Министерство за образование и наука
( Седма рамковна програма ФП7)


Странски културни центри во Република Македонија

Британски Совет, Скопје
Гете Институт
Француски Културен Центар Скопје
PROHELVETIA

Меѓународни организации и фондации

ECF, European Cultural Foundation
COE, Council of Europe
UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
CEI – Central European Initiative